Ogrijev


PELETI proizvođača VIŠEVICA

Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije.

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

Usporedba peleta i ostalih energenata:

2 kg peleta ≈ 1 lit ulja za loženje

1,85 kg peleta ≈ 1 m3 zemnog plina

3 m3 peleta ≈ 1000 lit ulja za loženje

650 kg peleta zauzima 1m3 prostora

Jednostavnost upotrebe automatikom stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket.

Spadaju u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda. Ekološki vrlo prihvatlji neutralan CO2 .

Najniža i stabilna cijena u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja.